Johannes se brief is al byna twintig eeue oud, maar die Here wil vandag nog daardeur vir ons in ons huidige omstandighede iets sê. Om ons te help om dit te kan verstaan, is dit goed as ons meer van die skrywer en die oorspronklike lesers van hierdie brief weet.

1. Die skrywer

Daar is net twee briewe in die Nuwe Testament wat nie hulle skrywer uitdruklik vermeld nie: hierdie brief en die Hebreërbrief. As ons 1 Johannes deurlees, kom ons agter dat die skrywer ‘n ooggetuie van Jesus se optrede was (1 Joh. 1:1-4) en ‘n pragtige verhouding met sy lesers gehad het. Meer kan ons nie uit die brief self agterkom nie.

Volgens ou kerklike oorlewerings het Johannes, die seun van Sebedeus, dié brief geskryf. Hy en sy broer Jakobus was blykbaar vurige mense, maar veral in die lydenstyd was “die apostel van die liefde” baie naby aan sy Here, Jesus Christus.

Vandag kan ons moeilik met die ou tradisie stry, veral omdat daar soveel ooreenkomste in die taal, styl en inhoud tussen dié brief en die vierde Evangelie bestaan. Ons aanvaar dus dat die skrywer die apostel Johannes was.

2. Wanneer het Johannes geskryf?

Volgens dieselfde ou tradisie het Johannes die brief in 90 n.C. geskryf, maar vandag is teoloë geneig om dit te betwyfel. Hulle meen dat die brief voor die val van Jerusalem in 70 n.C. geskryf is – miskien so teen 60 n.C. – dit wil sê, skaars 30 jaar na die hemelvaart van die Here Jesus!

3. Waar en aan wie skrywe Johannes?

Johannes het aanvanklik onder die Jode in Jerusalem en Samaria gewerk. In 50 n.C. het hy na Klein-Asië (Turkye) vertrek om sy sendingwerk daar voort te sit. In 60 n.C. was hy heel waarskynlik in Efese, waar hy onder die Griekssprekende Jode, Jodegenote en heidene gewerk het.

Johannes het heel waarskynlik nie aan ‘n spesifieke gemeente geskryf nie, maar sy brief (1 Johannes) as ‘n soort omsendbrief bedoel wat op ‘n paar plekke hardop voorgelees moes word.

Een van die belangrikste redes waarom Johannes sy brief geskryf het, was die optrede van dwaalleraars of teenstanders in die kerk. Hulle optrede het veroorsaak dat daar heelwat teenstrydige uitlatings in die gemeentes in omloop was. Wanneer Johannes dus sê: “as ons sê . . .” of: “hy wat sê . . .” of: “as iemand beweer . . .” is dit ‘n duidelike verwysing na die onwaarhede wat die dwaalleraars verkondig het. Hulle het ongetwyfeld die gelowiges in beroering gebring. In hierdie stryd was die persoon en werk van Jesus Christus die middelpunt van bespreking.

Die lesers het in ’n nie-Christelike omgewing gewoon, soos baie van ons vandag.

4. 1 Johannes vir vandag

Daar is ‘n paar gedeeltes in die Bybel wat bedrieglik eenvoudig lyk. Eers wanneer jy hulle noukeurig bestudeer, besef jy iets van die geweldige diepte wat onder daardie eenvoud skuil.

1 Johannes is so ‘n gedeelte. Die adres buite-op hierdie brief kon net sowel myne of joune gewees het. Dit is ‘n brief vir vandag, want dit spreek vandag se Christen aan. Dit praat oor ons verhouding met God en oor ons verhouding met mekaar. Anders gestel: dit praat oor geloof en liefde. Dit verduidelik hoe mense wat in Christus glo, soos Hy kan en behoort te lewe. Luister daarna, want dit is ook aan julle adres gerig.

Iemand het 1 Johannes as “Die evangelie in ’n neutedop” beskryf. Wees dus voorbereid daarop dat hierdie studie jou lewe gaan verander. Wees gewillig dat die Here met jou gaan werk om jou staande te hou en geestelik te laat groei in ’n wêreld wat blykbaar van Hom vergeet het..

Hy wil jou ook toerus om ’n verskil in ander mense se lewe te maak. Die lewensveranderende beginsels wat jy in hierdie studie gaan leer ken, is nie bedoel om vir jouself gehou te word nie. Deel dit met jou familie en vriende!

Johannes se brief in een oogopslag

1 Joh. 1 – 5

OPDRAG 1.  WAT VERWAG JULLE? (1 Joh. 3:7-9)

 (6 minute)  Maak tyd om mekaar as gesin voor te stel. Elkeen kan in ‘n paar woorde iets meer van  homself/haarself vertel. Daarna moet julle geleentheid vir een of twee gebede gee waarin die huisgodsdiens aan die Here opdra, en sy Heilige Gees bid dat Hy duidelik uit hierdie brief met julle sal praat. (Klaar: 0h06)

OPDRAG 2.  LEES HOM SOOS ‘N BRIEF

 (22 minute)  Julle sal sommer dadelik sien dat Johannes se brief anders as die ander briewe in die Nuwe Testament is. Ons kry glad nie by sy brief ‘n aanhef soos Paulus byvoorbeeld telkens gebruik nie. Johannes val sommer met die deur in die huis!

Johannes gee ook nie ‘n lang leerstellige relaas nie. Daar kom wel belangrike leerstellige uitsprake in sy brief voor, veral wanneer hy dwaallerings beveg, maar sy trant is baie persoonlik. 1 Johannes is ‘n brief, bedoel om in sy geheel aan ‘n gemeente voorgelees te word.

Kom ons begin ons studie van 1 Johannes deur rustig en aandagtig na hierdie brief te luister, net soos daardie gemeente aan wie dit oorspronklik gerig is. Laat die gesinslede op die ry af elkeen ‘n paar verse (paragraaf) hardop lees, sodat die groep uiteindelik die hele 1 Johannes deurlees. (Klaar: 0h28)

OPDRAG 3.  1 JOHANNES IN “HOOFSTUKKE”

(17 minute)  Ons kan hierdie brief in verskeie kleiner eenhede opdeel. Só kry ons makliker ‘n greep op sy boodskap. Probeer telkens om die boodskap van die onderafdeling in een sin weer te gee.

          1. 1 Joh. 1:1-10 _____________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

          2. 1 Joh. 2:1-17 _____________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

          3. 1 Joh. 2:18-27   ___________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

          4. 1 Joh. 2:28-3:24 __________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

          5. 1 Joh. 4:1-6 ______________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

          6. 1 Joh. 4:7-21 _____________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

          7. 1 Joh. 5:1-21 _____________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

             ______________________________________________________________(Klaar: 0h45)

OPDRAG 4.  1 JOHANNES IN ‘N ENKELE SIN

 (5 minute)  As julle die boodskap van hierdie brief in ‘n enkele sin vir iemand moes saamvat, hoe sou julle dit doen?

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

             _____________________________________________________________(Klaar: 0h50)

OPDRAG 5.  DIE TREFFENDSTE

(6 minute)  Julle het Johannes se brief deurgelees en aan die hoofpunte aandag geskenk. Gee nou aan elke gesinslid kans om te sê wat hom of haar persoonlik die meeste in hierdie brief getref het.

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

          Wat, sou julle sê, verwag die Here hierdie week van elkeen van julle persoonlik, na aanleiding van wat julle nou gelees het?

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

             _____________________________________________________________(Klaar: 0h56)

OPDRAG 6.  BID DAAROOR

(4 minute)  Bid dat die Here die waarhede van 1 Johannes ook in julle lewe gestalte sal laat vind. (Klaar: 1h00)